Narjahanam - Undama Tath'hur Al Shams Mn Al Gharb / CD

Narjahanam - Undama Tath'hur Al Shams Mn Al Gharb / CD
バーレーン王国のブラック・メタル、Narjahanamの1st。
↓レビュー↓
??? ?? ??????. ?? ?????? ????? ??????. ??? ???? ??? ????? ??????? ??? ????? ?????? ???????. ????? ?? ???? ??????? ?????

レビュー

0件のレビュー